MEIE ASUTUSEST LÄHEMALT

Kogume esemeid, fotosid, dokumente, trükiseid, kunstiteoseid, mälestusi ja muud ainest, mis on seotud Eesti rannarahva eluga minevikus ja tänapäeval. Kogumise eesmärk on anda ainest uurimistööks, näituste koostamiseks, pedagoogilisteks ja muudeks inspireerivateks tegevuseks ning aidata meeles hoida möödunut. Kogumis- ja teadustegevuses keskendume eelkõige Põhja-Eesti rannikule ja väikesaartele.

Oluliseks põhimõtteks on, et kogume materjali, millel kohta on teada, kes, kuidas, millal ja milleks seda kasutanud on.

Tähtsamad teemavaldkonnad muuseumikogu täiendamisel on:

 • Piiritsoon
 • S. M. Kirovi nimeline näidiskalurikolhoos
 • Põhja-Eesti väikesaared
 • Ülemeresuhted (mh rannakaubandus, salakaubandus, kultuurivahetus ja -mõjud)
 • Kalandus kaasajal (mh kaasaegne paadiehitus) (alates 1991)
 • Rannarahvaelu kaasajal (alates 1991)

 

Täiendatakse ka järgnevaid teemasid:

 • Viimsi poolsaare ajaloo ja tänapäevaga seonduv aines
 • Kohaliku tähtsusega piirkondlikud sündmused
 • Rannarahva elu-olu (nt etnograafilised esemed: mh tekstiil, mööbel, tarbeesemed)
 • Etnograafilised merenduslikud esemed rannaküladest
 • Kalandus, kalapüük, hülgepüük, kaugpüük
 • Paadiehitus

SA Rannarahva Muuseum nõukogusse kuuluvad:

 • Riina Aasma – esimees
 • Kristiina Sillaste
 • Kristjan Jõekalda
 • Ene Lill
 • Pille Petersoo

SISSEJUHATUS

Sihtasutus (SA) Rannarahva Muuseum tegutseb rannarahva mäluasutusena, kogudes ja eksponeerides oma muuseumides randlaste kultuuri- ja ajaloopärandiga seonduvat.

SA Rannarahva Muuseum eelkäija on S.M. Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi muuseum, mis asutati 1971 aastal. 1980. aastal avati Pringi külas muuseumi vabaõhuosakond. Tänapäevasel kujul on muuseum loodud peale mitmeid reorganiseerimisi 2007. aasta juunis, mil loodi SA Viimsi Muuseumid. 2009. aasta sügisel nimetati asutus ümber sihtasutuseks Rannarahva Muuseum, kuna uus nimi peegeldab senisest enam muuseumi sisulist tööd ja ajalugu.

Sihtasutuse koosseisu kuuluvad hoonestusõiguse alusel kolm muuseumikompleksi, mis üksteist täiendades annavad Eestimaa rannarahva elust laiema pildi:

•    Rannarahva muuseum (rannarahvas Läänemere kallastel muinasajast tänapäevani);
•    Viimsi vabaõhumuuseum (kaluriküla lugu);
•    Naissaare muuseum (rannarahvas väikesaartel, militaarajalugu).

Lisaks haldab muuseum Naissaarel asuvat Naissaare Merekindluse raudteed.

Rannarahva muuseum asub Viimsi vanas koolimajas, põlises Pringi rannakülas. Muuseumi näitused, haridus- ja elamusprogrammid ning sündmused keskenduvad Eestimaa rannarahva mitmetahulisele ajaloole ja kultuurile ning kaasaegse mere- ja randluskultuuri propageerimisele.

Viimsi vabaõhumuuseum on üle 150 aasta vana rannatalude kompleks mererannal Pringi külas, Viimsis. Põhiosa vabaõhumuuseumist moodustab ajalooline Kingu rannatalu, mille vanimaks hooneks on 19. sajandi keskpaigas ehitatud rehielamu. Vabaõhumuuseumis on aastaringselt võimalik osa saada külaelanike igapäevastest tegemistest, talutöödest ning merelkäigust, puhkehetkedest ja külapidustustest, turupäevadest ja pühadekommetest.

Naissaarel Männiku külas asub Rannarahva Muuseumi militaarekspositsioon. Ekspositsioon asub nõukogudeaegses üleajateenija elamus ja  tutvustab põhiliselt saare militaarajalugu alates merekindluste rajamisest kuni nõukogude relvajõudude lahkumiseni.

Seisuga 2015. a. aprill oli SA-s 17 töötajat. SA tegevuseelarve on 2015. aastal enam kui 400 000 eurot, millest veidi üle poole teenitakse omatuludena. Omatuludele lisandub Viimsi valla tegevustoetus ning muud sihtotstarbelised toetused. Muuseumeid külastab iga-aastaselt ca 60000 külastajat, millele lisandub taluturul käivate inimeste hulk ca 40000 inimest aastas.

Seni on SA tegevuse peamiseks strateegiliseks alusdokumendiks olnud SA Rannarahva Muuseumi arengukava 2010-2013. Käesoleva strateegia koostamise hetkeks on senine arengukava aegunud, samuti on organisatsioon viie aastaga oluliselt muutunud ja edasiarenenud. Sellest tulenevalt on käesoleva strateegia peamiseks ülesandeks määratleda organisatsiooni selge tulevikunägemus järgnevaks kümneks aastaks.

Käesolevas strateegias on välja toodud SA missioon ja väärtused, visioon, strateegilised valdkonnad ning eesmärgid. Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on määratletud tegevussuunad ning välja toodud peamised tegevused. Strateegia lisas on välja toodud seniste arengute analüüs koos peamiste järeldustega.

Strateegia sisendi saamiseks toimus avatud foorum “Rannarahva kärajad 2015+”, kus osalesid erinevate sihtgruppide esindajad. Missiooni, visiooni, eesmärkide jms sõnastamiseks viidi läbi arutelud strateegia juhtgrupiga.

Tulenevalt seniste arengute analüüsist (vt ka lisa 2) on hetkel kindlasti SA arengupiduriks muuseumi amortiseerunud hooned ja osaliselt ka vananenud ekspositsioon. Täiendavate finantsvahendite suunamine kõigi kolme muuseumikompleksi renoveerimisse ja kaasajastamisse annaks võimaluse teenuste mitmekesistamiseks ning lisateenuste pakkumiseks. Samas ei tohi unustada, et muuseumi tegevuse aluseks on töö kogudega ning vastavalt seadusandlusele ka kogude säilimise tagamine, milleks tuleb luua vähemalt elementaarsetele nõuetele vastavad tingimused.

Käesolevas strateegias on erilist rõhku pandud neljale valdkonnale, mis peaks jõujoontena tulevikus läbima kõiki muuseumi tegevusi. Need on:

•    rahvusvahelistumine;
•    keskkonnahoid;
•    koostöö;
•    integratsioon.

SA Rannarahva Muuseum strateegia eesmärgiks on organisatsiooni arengupotentsiaali süsteemne realiseerimine muuseumi peamistes strateegilistes tegevusvaldkondades. Selleks on oluline strateegia elluviimise pidev seire ning vajadusel dokumendi uuendamine, mis on organisatsiooni juhatuse ja nõukogu ülesandeks.

1.    MISSIOON ja VÄÄRTUSED

Missioon

Võimaldame mõista ja mõtestada mereäärse eluviisi olemust, tõlgendada minevikku, tunnetada olevikku ja luua paremat tulevikku.

Väärtused

SA Rannarahva Muuseum on SPETS:

SÕBRALIK – muuseumisse on alati hea tulla, siin on kodune ja õdus.  Seda nii töötajal, kliendil, koostööpartneril kui ka sõbral.
PÄDEV – muuseumi tegevus on meisterlik kombinatsioon teadmistest ja fantaasiast. Järjepidev areng ja mugavustsooni vältimine iseloomustab nii organisatsiooni kui iga töötajat.
ELAV – muuseum on moodsalt vanaaegne pannes ajaloo elama. Osalejad kaasatakse, et tunnetada olnut, olevat ja tulevat.
TÕHUS – muuseum kasutab oma ressursse efektiivselt ja eesmärgipäraselt.
SIDUS – muuseumi tegevus on tulemuslik tänu töötajate tihedale koostööle ja teiste osapoolte sidusale kaasamisele.

2.   VISIOON, STRATEEGILISED VALDKONNAD ja EESMÄRGID

Visioon aastaks 2025

SA Rannarahva Muuseum on rahvusvaheliselt tuntud ehe ja mitmekülgne rannarahva eluviiside keskus.

Muuseum kajastab rannarahva eluviisi teadmistepõhiselt, kaasahaaravalt ning keskkonnasõbralikult. Muuseum on tuntud koostööpartner rahvusvahelistes merekultuuri ringkondades ning tunnustatud terves Eestis kui omanäoline mereäärse eluviisi tutvustaja. Muuseum on nii hariv kui ka elamust pakkuv keskkond erinevatele sihtgruppidele.

Strateegilised valdkonnad ja eesmärgid

SA Rannarahva Muuseumi põhikirjaliseks eesmärgiks on koguda, uurida ja säilitada rannarahva ja tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega esemeid ning korraldada nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

Tulenevalt põhikirjalisest eesmärgist, senisest tegevusest ning tuleviku plaanidest on muuseumi strateegilisteks tegevusvaldkondadeks teadus- ja näitustegevus, haridustegevus ning külastus- ja sündmustegevus. Järgnevalt on igale tegevusvaldkonnale püstitatud strateegiline eesmärk.

E1: Muuseum on uuriv ja asjatundlik TEADUS- JA NÄITUSKESKUS – muuseum uurib, analüüsib ja eksponeerib randlase elu kõrgel professionaalsel tasemel. Kogud, teadustegevus ja ekspositsioon moodustavad muuseumi tugeva vundamendi.

E2: Muuseum on kaasaegne, laiapõhjaline ja avatud HARIDUSKESKUS – muuseumi haridustegevus põhineb teadustegevusel, ekspositsioonil ja kaasaegsetel metoodikatel ning katab erinevaid sihtgruppe. Muuseum pakub mitmekülgseid harivaid tegevusi ka väljaspool muuseumikeskkonda.

E3: Muuseum on ehe, kaasahaarav ja mitmekülgne KÜLASTUS- JA SÜNDMUSKESKUS – muuseum pakub ehedat külastuselamust, olles moodsalt vanaaegne. Osaleja kaasatakse protsessi võimaldades tal mõista ja mõtestada mereäärset eluviisi läbi aja. Muuseum pakub mitmekesiseid temaatilisi ja elamuslikke sündmusi autentses miljöös.

Kõiki strateegilisi valdkondlikke eesmärke toetavad horisontaalsed (erinevaid valdkondi läbivad) eesmärgid, milleks on:

 • H1: Rahvusvahelistumine – muuseum on nii haridus-, külastus-, kui ka sündmustegevustes rahvusvaheline.
 • H2: Keskkonnasõbralikkus – muuseum on oma tegevustes keskkonnasõbralik ning toetab läbivalt keskkonnateadlikkuse kasvu.
 • H3: Koostöö – muuseumil on tugev koostöövõrk kogukonna siseselt, valdkonnapõhiselt ja rahvusvaheliselt.
 • H4: Lõimumine – muuseum kaasab oma tegevustesse erinevaid sihtgruppe sõltumata taustast ja päritolust.

3.    TEGEVUSSUUNAD STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE LÕIKES

3.1.     Strateegiliste valdkondade tegevussuunad

E1: Muuseum on uuriv ja asjatundlik TEADUS- JA NÄITUSKESKUS

Tegevussuunad eesmärgi saavutamiseks:
1.1.    Kogude korrastamine ja arendamine
1.2.    Teadustegevuse arendamine
1.3.    Ekspositsiooni kaasajastamine

E2: Muuseum on kaasaegne, laiapõhjaline ja avatud HARIDUSKESKUS

Tegevussuunad eesmärgi saavutamiseks:
2.1.    Haridustegevuste arendamine
2.2.    Haridustegevuse arendamine muuseumist väljas
2.3.    Koolitustegevuse arendamine

E3: Muuseum on ehe, kaasahaarav ja mitmekülgne KÜLASTUS- JA SÜNDMUSKESKUS

Tegevussuunad eesmärgi saavutamiseks:
3.1.    Sündmuste korraldamine
3.2.    Muuseumi, kui erilise atmosfääri rent ürituskorralduseks
3.3.    Kaubanduse arendamine

3.2.    Organisatsiooni arendamise tegevussuunad

Muuseumi valdkondlike eesmärkide täitmist toetavad organisatsiooni arendamise eesmärgid ja tegevussuunad.

 • O1: Struktuuri  ja personali arendamine – organisatsiooni struktuuri kohandamine strateegilistele valdkondadele ja eesmärkidele vastavaks ning personali arendamine sellest lähtuvalt.
 • O2: Füüsilise keskkonna arendamine – olemasoleva füüsilise keskkonna kaasajastamine ning uue keskkonna loomine SA kõigis kolmes muuseumis.
 • O3: Finantsvõimekuse suurendamine – muuseumi omatulude ning finantsvõimekuse suurendamine arendustegevuste teostamiseks ning personali motiveerimiseks.
 • O4: Turunduse arendamine – muuseumi brändi arendamine ning süsteemse turundustegevuse teostamine, muuseumi valdkondade eestvedajad on valdkondlikud eestkõnelejad/ tunnustatud eksperdid.
 • O5: Tugiprotsesside arendamine – organisatsiooni peamiste tugiprotsesside, sh IT süsteemide, valvesüsteemide, kinnisvarahaldamise ja finantsjuhtimise arendamine.
Close Search Window